Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

niezdara
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaankaottak94 ankaottak94
niezdara
0449 4051
niezdara
0002 b47b
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara

November 24 2017

niezdara
This GIF has won the internet.
Reposted fromgreensky greensky viapicakus picakus
niezdara
8061 0f53 500
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
niezdara
9568 3b02 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
niezdara
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaoversensitive oversensitive
0137 de93 500
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viadrozdzi drozdzi
niezdara
3193 277e 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadrozdzi drozdzi
niezdara
powinnaś odejść dawno
powinnaś sobie kogoś znaleźć...

to dobry moment
oszczędźmy sobie
najgorszych wspomnień...
— Pan Kortez w punkt.
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
niezdara
5298 1063
niezdara
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr viaviolethill violethill
Nieświadome kuszenie jest najbardziej kuszące.

(via

the-end-baby

)

.

(via a3g3d2)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
Reposted frombluuu bluuu viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 16 2017

niezdara
2414 53a6 500
Reposted fromnervure nervure viabobinka bobinka
niezdara
Reposted fromjasminum jasminum viaoversensitive oversensitive
3977 ee93 500

k

Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl