Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

niezdara
niezdara
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko
Reposted frommessinhead messinhead viaoversensitive oversensitive
niezdara
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaoversensitive oversensitive

March 15 2018

niezdara
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viadrozdzi drozdzi
0932 2afb 500
Reposted frommexicola mexicola viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 09 2018

niezdara
Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.
— charles bukowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrozi mrozi

March 08 2018

8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viaiga-xvl iga-xvl
niezdara
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaiga-xvl iga-xvl
niezdara
5318 76a2
Reposted fromnutt nutt
niezdara
niezdara

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
niezdara
Reposted fromAgnya Agnya viainnocencja innocencja
niezdara
5272 16c7 500
Reposted fromtichga tichga viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
niezdara
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viamrsnobodyy mrsnobodyy
niezdara
niezdara
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk, 'Zrób mi jakąś krzywdę'
niezdara
Są takie momenty, że beznadzieja jest tak ogromna, że jedyną nadzieją jest nadzieja.
— o. G. Kramer
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
niezdara
4487 0191 500
"Ości" 1
7551 9792
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl