Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

niezdara
niezdara
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
9744 831c 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadisheveled disheveled

September 11 2019

niezdara
Pytam, są rowery? On, że nie. A rolki? A on w krzyk: Kobieto, to sklep monopolowy! Nie ma tu rolek! No to ja mu na to: Jest pan świadkiem. Próbowałam zająć się sportem. Dwie butelki wina poproszę...
— za: https://tiny.pl/t18cd
Reposted fromzielono zielono viapannakies pannakies
niezdara
5684 60a8 500
Reposted fromlaters laters viapannakies pannakies
niezdara
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viaeternaljourney eternaljourney
niezdara

August 30 2019

niezdara
5555 4af1
niezdara
0247 1783 500
Reposted fromrubinek rubinek viasistersofmercy sistersofmercy

August 27 2019

niezdara
3687 1307
niezdara
8459 dad2
niezdara
8648 3d49 500

August 25 2019

niezdara
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viamesoute mesoute
niezdara
1959 aa33 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
niezdara
niezdara

August 19 2019

niezdara
niezdara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl